MENU
Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji knih HOST - vydavatelství, s. r. o. prostřednictvím těchto internetových stránek a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.
1.2. Prodávajícím je HOST - vydavatelství, s. r. o., se sídlem Radlas 5, 602 00 Brno, IČO: 25586441. Kupujícím je osoba, která si objedná u prodávajícího zboží dle bodu 1.1.
1.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o kupujícím, jeho adresu, telefon a e-mail, objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
1.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
1.5. Registrace kupujícího je dobrovolná. Pouze v případě uplatnění slevy školami a knihovnami a při nákupu digitálního obsahu (e-knihy) je registrace nutná.

2. Poskytované služby
Tištěné knihy
2.1. Prodávající poskytuje na tištěné knihy objednané prostřednictvím těchto internetových stránek slevu minimálně 15 % z doporučené prodejní ceny, registrovaným školám a knihovnám poskytujeme slevu 30 %. Ceny uvedené na těchto internetových stránkách jsou včetně DPH.
2.2. Cena na objednávce je konečná. Poštovné v rámci ČR u objednávek do 999 Kč činí 100 Kč v případě využití České pošty a 70 Kč v případě GLS, od 1000 Kč je zdarma. Poštovné v rámci EU činí 300 Kč. Poštovné v rámci Evropy pro nečlenské země EU činí 800 Kč.
2.3. Knihkupcům poskytujeme obvyklý rabat.

E-knihy
2.4. Elektronickou knihou (dále jen e-kniha) se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: ePUB, Adobe PDF, MOBI. Poskytovatel nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech.
2.5. E-kniha je digitálním obsahem v nehmotné formě.
2.6. Kupující bere na vědomí, že čtení e-knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Prodávající není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením kupujícího k jeho stažení.
2.7. Kupující bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem obsahují tzv. sociální DRM (vodoznak). E-kniha chráněná takovým způsobem není šifrovaná, avšak obsahuje viditelné i skryté informace, které identifikují uživatele, jenž ji zakoupil. Sociální DRM obvykle zahrnuje vložení jména, e-mailové adresy uživatele a datum nákupu e-knihy. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany kupujícího.
2.8. Kupující nesmí používat digitální obsah k jakémukoli protizákonnému účelu. Kupující bere na vědomí, že využitím služby a zaplacením za licenci na použití digitálního obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví Poskytovatele ani žádného z jeho dodavatelů. Všechny součásti digitálního obsahu jsou licencované, ne prodávané, a taková licence je nevýhradní.
2.9. Kupující není oprávněn digitální obsah rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel není oprávněn digitální obsah měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným, překládat ani převádět do jiné formy. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem.

3. Dodací podmínky
3.1. Doručení objednávek v České republice
Prodávající se zavazuje odeslat objednané tištěné knihy kupujícímu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla platba provedena. Objednané knihy prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím vybraného subjektu pro přepravu zásilek. Možný je také osobní odběr v redakci.
3.2. Doručení objednávek do zahraničí
Prodávající se zavazuje odeslat objednané tištěné knihy kupujícímu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla platba provedena. Objednané knihy prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím České pošty nebo jiného subjektu pro přepravu zásilek.
3.3. Doručení e-knihy
Odkaz ke stažení e-knihy bude odeslán kupujícímu e-mailem po obdržení platby. Zakoupené e-knihy kupující nalezne také ve svém zákaznickém účtu v sekci Moje e-knihy.

4. Způsob platby
Způsoby platby v České republice
4.1. Platba převodem
Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu na účet prodávajícího č. 43-6481240247/0100 (Komerční banka), jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008.
4.2. Platba kartou
Po dokončení objednávky budete přesměrováni na platební bránu k provedení platby. Změna objednávky po zaplacení kartou, bohužel, není technicky možná.
4.3. Platba hotově nebo platební kartou (pouze při osobním odběru)
4.4. Platba fakturou
Platba fakturou je umožněna pouze školám a knihovnám.
4.5. Platba poukazy BenefitPlus nebo Edenred e-Ticket
Vztahuje se pouze na poukazy portálu Benefit Plus a Edenred Benefity Café. Benefitní karty (Edenred, Sodexo) on-line nepřijímáme.

Způsoby platby v zahraničí
4.6. Platba převodem v EUR
Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu (včetně poštovného) na účet prodávajícího č. IBAN CZ7620600000000001164568 SWIFT kód / BIC: CITFCZPPXXX (Citfin, spořitelní družstvo, Radlická 751/113e, Praha 5, 158 00, Česká republika). Kupující je povinen uhradit všechny bankovní poplatky (způsob OUR). Jako důvod platby uvede kupující číslo své objednávky.
4.7. Platba převodem v CZK
Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu (včetně poštovného) na účet prodávajícího č. 43-6481240247/0100, jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008.
4.8. Platba kartou
Po dokončení objednávky budete přesměrováni na platební bránu k provedení platby. Změna objednávky po zaplacení kartou, bohužel, není technicky možná.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran
5.1. Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.
5.2. Kupující souhlasí, aby prodávající evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce nebo při zaregistrování a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek kupujícího a informování kupujícího o činnosti prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytnout údaje, které mu kupující sdělí, žádné třetí osobě a chránit tyto údaje před zneužitím.
5.3. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

6. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží
Tištěné knihy
6.1. Kupující má v souladu s §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků dálkové komunikace bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy může kupující žádat vrácení částky uhrazené za nakoupené zboží, nebo výměnu za jiné zboží prodejce ve stejné hodnotě.
6.2. Kupující má právo na vrácení částky uhrazené za nakoupené zboží za splnění těchto podmínek: – vrácené zboží není poškozeno, nejeví známky používání a není jinak
znehodnoceno – vrácené zboží je doručeno nakupujícím na adresu prodejce HOST - vydavatelství, s. r. o., Radlas 5, 602 00 Brno, a to buď osobně nebo poštou, kupující k vracenému zboží přiloží číslo objednávky a číslo bankovního účtu, na který má být částka vrácena.
6.3. Návrh formuláře Odstoupení od smlouvy je k dispozici ke stažení v patičce (tj. ve spodní části) těchto webových stránek.
6.4. Prodejce se za předpokladu splnění výše uvedených podmínek zavazuje vrátit kupní cenu za zboží a prokazatelně zaplacené náklady dodání a vrácení zboží na uvedený bankovní účet, a to nejpozději do třiceti kalendářních dní od obdržení vraceného zboží.
6.5. Prodejce je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení ceny zboží jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží.
6.6. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovení § 2099 až § 2117, § 2161 až § 2174 a dále ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

E-knihy
6.7. Při zakoupení e-knihy je požadován souhlas kupujícího se započetím plnění před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Bez udělení tohoto souhlasu nebude kupujícímu umožněno stažení e-knihy.
6.8. Po udělení souhlasu dle ustanovení čl. 6.7. bude kupujícímu umožněno stažení e-knihy, a to prostřednictvím odkazu zaslaném e-mailem či v sekci Moje e-knihy na webových stránkách prodávajícího (https://www.hostbrno.cz/ebooks/). Jakékoliv započetí stahování digitálního obsahu je považováno za započetí s plněním podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku a kupující tak pozbývá právo odstoupit od smlouvy o dodání tohoto digitálního obsahu podle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona občanského zákoníku.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
7.1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu redakce@hostbrno.cz. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
7.2. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
7.3. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
7.4. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7.5. Jestliže strany sporu nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
7.6. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

8. Informace o zpracování osobních údajů
8.1.Společnost HOST – vydavatelství, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.
8.2. Totožnost a kontaktní údaje správce
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost HOST - vydavatelství, s.r.o., se sídlem Radlas 94/5, 60200 Brno, Česká republika, IČO: 25586441, zápis v obchodním rejstříku: C 35443, Krajský soud v Brně (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Radlas 94/5, 60200 Brno, Česká republika, adresa elektronické pošty nakladatelstvi@hostbrno.cz, telefon +420 545 212 747. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
8.3. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: a) splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); b) splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. c) Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že jste registrovaným uživatelem našich webových stránek.
8.4. Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, fakturační adresa, adresa dodání, e-mail, telefonní číslo, IČO a DIČ. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
8.5. Soubory cookies a Google Analytics
Na našich stránkách využíváme soubory cookie. Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.
Na našich stránkách využíváme službu Google Analytics 4, jejíž součástí jsou Google Signály. Google Signály jsou anonymní a agregované informace, které nám pomáhají lépe porozumět chování našich uživatelů. Tyto informace obsahují například zařízení, interakce s naší webovou stránkou, demografické údaje a zájmy. Informace získané pomocí Google Signálů slouží k vytváření anonymních statistik, analýze uživatelského chování, personalizaci obsahu a optimalizaci našich reklamních kampaní pomocí remarketingu. Tímto způsobem se snažíme poskytnout lepší uživatelský zážitek a přizpůsobit naše služby vašim potřebám. Tato anonymní data jsou zpracovávána společností Google podle vlastních zásad ochrany osobních údajů.
8.6. Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
8.7. Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
8.8. Práva subjektu údajů
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

V Brně dne 25.8.2023

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se