Recenze - Krooa krooa

Recenze

Radek Fridrich vytvořil ve své nové sbírce Krooa krooa mýtus o Vlašském Danielovi a jeho synovi Klatzkovi. Mýtus, který je utvářen krajinou Děčínska a který jako by měl charakter té krajiny ovlivnit, spoluutvářet.

„Ostré zoubky namrzlých haluzí, / zakouslý vítr v průduších skal.“ A „pod bělavým sluncem letí černý krkavec“: „Slyšíš jeho krooa, krooa, / na strmých voštinách?“ Krajina Děčínska prorostlá pískovcovými skalami má syrové rysy, trochu nelítostné, nicméně víme, že tudy vede formanská cesta („O čem vypráví spletité kořeny? / O zabitém mastičkáři z Tysslochu.“), v dáli vyjí psi, střežící lidská obydlí. „MODRÁ HODINA // nasvícená měsíčnou nocí / s růžovou krajkou hor. (…) Rovnými stěžni dýmů / napíná světelná ráhnoví rána. / Ve chvíli, kdy se bárka dne překlápí / mezi holými kmeny, přichází // Vlašský Daniel.“

První oddíl, „Vlašský Daniel“, představuje prostřednictvím lyrických drobností a vzkazů prospektora Daniela příběh cesty hledání zlatých a stříbrných žil, cesty, na které Daniel potkává Chrastavu („Ty moje, / křemenná jalovino, / zakletá močovinou.“), cesty, na níž jsou i stopy Pechfrau a bázlivého Hasenfusse.

O postavě Daniela Fridrich v autorské poznámce píše, že je historicky doložena a že prospektorovy vzkazy ve sbírce „vznikly jako překlady záznamů převzaté z Děčínských vlastivědných zpráv“ (přesnější bibliografický údaj nám autor nenabízí, také v důsledku toho zůstává – zjevně úmyslně – poněkud otevřená otázka časového zařazení mýtu). Danielovy vzkazy zpomalují dramatický příběh, který si z jednotlivých básní skládáme, ale jsou zároveň také zajímavými „dobovými“ topografickými zápisy, dotvářejícími obraz krajiny mýtu.

Chrastava, do níž se Daniel zamiluje, je tajemná lesní bytost („košťata“, „proutěné pracky napřahuje“) s podivnými choutkami („stíhá mě, stíhá, safra, to je kalup. // Chrastavo! Já neci!“ čteme v básni „Bázlivý Hasenfuss křičí“). Daniel Chrastavu svede („Zabořím / do tebe borový kořen / a vyroním bílou slzu. // Ty pak budeš tahat po lesích / klacíkovité dítě / s mokrou mordou od hlíny.“), cesta k dítěti ale není jednoduchá, řeč je o neplodnosti Danielovy „ženy“ (Má Chrastava ve Fridrichových představách opravdu varlata [„moudí“], jak čteme na s. 31? Přehlédnutí? Úmyslné?), při níž radou hrdinovi pomáhá Pechfrau. Záhy však, uřknut Chrastavou, Daniel umírá: s „větrnou“ prosbou o splynutí s krajinou. Na náhrobním kameni čteme patetický odkaz, který ovšem kámen i s pomocí použití němčiny dobře unese: „Die Liebe ist unsterblich / wie die Seele.“ A ta Seele je v oné pískovcové krajině přítomná, Seele hledající lásku a zlatý pramen. Zlatý pramen, lásku.

Po zkušenosti s pověstmi (Modroret, 2008) se Radek Fridrich pustil do zkonstruování mýtu. Z lidových útvarů přechází do skladby Krooa krooa řada stavebních kamenů: zmíněných Danielových vzkazů je sedm, stejně jako je sedm básní v prostředním, druhém oddílu – několikrát se objevuje forma blízká dětským říkankám (například báseň „Ztraceni“, připomínající vzdáleně známé „Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček […] Kde jsou ti páni? Na hřbitově zakopáni.“). Zaslechneme nápěv lidových písní; do této sféry ostatně volně spadají i postavy Chrastavy či Pechfrau.

Již zmíněný prostřední oddíl je pojmenován „Smírci“ a my v něm obcházíme kříže (čteme trojí dataci – v rozpětí první poloviny 18. až první poloviny 19. století), některé v krajině stále fyzicky přítomné, jiné neviditelné či ztracené. „MATHES DIETZE Z RůŽOVÉ // Dvakrát ženatý, / bezdětný. // Na jaře 1737 / umírá v lese. // Modli se poutníku / za spásu jeho duše!“ Pomíjivost lidských osudů.

Oddíly první a třetí jsou, mimo jiné, sklenuty několika motivy. Třetí oddíl je nazván „Klatzek“. Tak se jmenuje syn „bláznivé Chrastavy“, Danielem slibované klacíkovité dítě: „zplodil mne Daniel / jako spratka.“ Klatzek (mimochodem v roce 2007 ve Welesu 32–33 to byl ještě Klacek) proklíná krajinu („Krajino shoř!“), jí psy („Ostrý rampouch jsem mu zabodl do očnice.“), dupe na zmiji, bachyni uřeže běháky… „Krkavec do mě zaťal svůj dráp / a já se po něm ohnal bahnitým kořenem. / A ještě tu sem, ještě tu sem!“ Vzdor, vztek. A když dospívá, také on, stejně jako kdysi jeho otec, potkává v lese lásku – Laňku s havraními vlasy a „kopýtkatými nohami“. Hranaté kameny, trčící pahýly, ztrouchnivělé stromy, „karmínově krhavé slunce“. „Křik prořízl hrdlo jitru.“ Krev. „Proutěný strach.“ Ani s Klatzkovým potomkem to není snadné, jak se dozvídáme z nadávek adresovaných Laňce: „Mrtvorodko! / Krevkerko!“ – A přece láska, řečeno se Skácelem. Poslední báseň je voláním: „Volám tě zpět, havranko, krooa krooa!“ (A takto zůstává tato část mýtu otevřena.) – „Pusté sudetské srdce.“

Neologismy. Výrazné přívlastky, s nimiž jsou charakterizovány zvláště postavy mýtu. Poctivá práce se zvukem (zvuk dal koneckonců knížce i název), významného místa se dostává zejména drnčící a drásavé souhlásce r. Jemně dávkovaná a distribuovaná němčina. Autorovy kresby náhrobních kamenů (?) připomínajících mapy (!). Fridrich.

Soustavné a vytrvalé ohledávání místa, v současné české poezii nikoli běžné, je mně osobně velice sympatické. Mýtus Krooa krooa je z určitého pohledu Fridrichovým nejvíce syntetickým pokusem o uchopení genia loci. Řeč je o šíři a hloubce tématu, o záběru básníkova mýtu. V případě jednotlivých básní se čtenář asi nezbaví dojmu, že už podobné věci od Fridricha četl, a to i lépe podané. Mnohé jednotlivosti už totiž dříve pečlivě osahal, ať už v Řeči mrtvejch (2001), v Molchlochu (2004) nebo Žibřidovi (2006). Už jen při letmém listování těmito sbírkami se pak dojem potvrzuje. Nicméně ty jednotlivé básně hrají především pro příběh komponovaného celku – a ten je zdařilý, působivý. Skladba Krooa krooanepatří k nejlepším Fridrichovým opusům, ale má jistou potenci zaujmout, oslovit poněkud širší okruh čtenářů, zejména díky podobě mýtu, jehož obecná obliba stále přetrvává.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se